Algemene Voorwaarden

 1. ALGEMEEN
 2. Iedereenmac.nl gevestigd te Vlodrop zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Iedereenmac.nl. De klant, kopende partij of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.
 3. Bestellingen en aankopen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.
 4. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
 5. Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.
 6. Iedereenmac.nl houdt zich bezig met verkopen en dienstverlening op het gebied van computers en telecommunicatie in de breedste zin van het woord.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Iedereenmac.nl en afnemer en op alle producten, diensten, aanbiedingen, offertes en facturen van Iedereenmac.nl.
 3. Iedereenmac.nl kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf (dikwijls mondeling) kenbaar gemaakt en vallen ook

onder deze algemene voorwaarden.

 1. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Iedereenmac.nl worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst, verkoop en producten.
 2. Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Iedereenmac.nl gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Iedereenmac.nl, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Iedereenmac.nl boven die van de afnemer.
 4. Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juni

2014.

 

 1. OPDRACHTEN
 2. Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.
 3. Iedereenmac.nl biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.
 4. Iedereenmac.nl kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 5. Iedereenmac.nl is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.
 6. Als uw besteld artikel uit ons assortiment is. Sturen wij een vervangend product op van vergelijkbare kwaliteit.

 

 1. OFFERTES
 2. Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer.
 3. Iedereenmac.nl bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.
 4. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.
 5. Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.
 6. De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.
 7. Iedereenmac.nl kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.

 

 

 

 1. OVEREENKOMSTEN
 2. Offertes, die door beide partijen zijn bevestigd en of ondertekend, vormen een overeenkomst.
 3. Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.

 

Opdrachten die door Iedereenmac.nl in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.

 1. Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.
 2. Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als Iedereenmac.nl deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

 1. FACTUREN
 2. Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden.
 3. De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum.
 4. Facturen zijn het garantiebewijs.

 

 1. AANBIEDINGEN
 2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot

schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 1. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.

 

 1. PRIJZEN
 2. Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, exclusief

verzendkosten, vallen onder de margeregeling (0% BTW) of indien anders vermeld exclusief omzetbelasting (BTW) en heffingen (bijv. verwijderingsbijdrage), welke van overheidswege worden opgelegd.

 1. Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van Iedereenmac.nl.
 2. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Iedereenmac.nl gerechtigd de overeengekomen prijzen

dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor Iedereenmac.nl al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De afnemer heeft bij een wijziging te wijten aan Iedereenmac.nl het recht tot ontbinding

van de overeenkomst van de verkoop van het desbetreffende product of dienst.

 1. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Iedereenmac.nl op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
 2. Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.
 3. Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
 4. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

 

 1. BETALING
 2. Iedereenmac.nl kan een aanbetaling vragen. Deze wordt bij overeenkomsten en op offertes en facturen vermeld. Op de aanbetaling kan door de afnemer geen rente worden geheven.
 3. Pas als de betaling door Iedereenmac.nl is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht.
 4. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 14 dagen na

datum van uitgifte. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 5% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend.

 1. Betaling dient te geschieden via pintransactie, overboeking naar een door Iedereenmac.nl aangewezen bankrekening of dient contant voldaan te worden.
 2. Producten blijven bezit van iedereenmac.nl totdat afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een maximaal van € 250,00.
 4. Niet tijdige betaling geeft Iedereenmac.nl het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
 5. Iedereenmac.nl is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Iedereenmac.nl te bepalen wijze.
 6. Indien Iedereenmac.nl, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
 7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
 8. Iedereenmac.nl staat tot geen van haar afnemers in een rekeningcourant verhouding.

 

 1. LEVERINGSTERMIJN
 2. Op producten en diensten van Iedereenmac.nl gelden afgesproken leveringstermijnen.
 3. Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor Iedereenmac.nl.
 4. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Iedereenmac.nl op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de

overeenkomst.

 1. Bij het overschrijden van de leveringstermijn met meer dan 1 maand is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

 1. RECLAMES
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
 3. Afnemer is verplicht om de door Iedereenmac.nl geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.
 4. Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan Iedereenmac.nl worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
 5. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 6. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclamering noch voor ontbinding van de overeenkomst.
 7. Indien een reclamering door Iedereenmac.nl gegrond wordt bevonden, heeft Iedereenmac.nl het recht de volgende keuze te maken:
 8. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
 9. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan Iedereenmac.nl worden afgegeven.
 10. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden

te zijn.

 1. Het indienen van reclameringen geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.
 2. Bij reclameringen worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar Iedereenmac.nl teruggezonden.

 

 1. RETOUR
 2. Afnemer heeft recht op een het herroepingsrecht van 14 dagen na aankoop van producten. Afnemer dient binnen deze periode schriftelijke toestemming te vragen voor retourzending. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing bij;
 3. Zakelijke opdrachten en transacties.
 4. Zogenaamde “Custom To Order”, maat producten. Dit zijn producten die speciaal voor afnemer worden samengesteld/geproduceerd.
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is Iedereenmac.nl niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren.
 6. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Iedereenmac.nl van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Iedereenmac.nl zijn gecrediteerd.
 7. Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.
 8. Nieuwe producten, opnieuw verzegeld producten en onderdelen waar zegels zijn aangebracht, software, waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.
 9. Producten mogen uit de verpakking worden gehaald, maar dienen ongebruikt, als nieuw, in een onbeschadigde verpakking (gelijk aan de originele verpakking) en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd.
 10. In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur gecrediteerd worden, tenzij het product niet aan de voorwaarden van retournering voldoet.
 11. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen. Indien het product onzorgvuldig is verpakt en zodoende beschadigd raakt, kunnen kosten voor reparatie, herstelling worden doorberekend aan de afnemer, omdat het product immers niet meer verkoopbaar is.

 

 1. GARANTIE

Carry-in garantie:

 

Iedereenmac.nl geeft op het gehele assortiment een garantieperiode van 90 dagen. Carry-in-garantie houdt in dat u er zelf zorg voor moet dragen dat een defect artikel in het bezit komt van de leverancier.

Iedereenmac.nl neemt de kosten van her-verzending voor haar rekening via MyParcel van PostNL.

 

Iedereenmac.nl staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hiernavolgende bepalingen is vermeld.

 1. Op alle producten en diensten wordt minimaal 90 dagen garantie verleend. De garantieverplichting van Iedereenmac.nl betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de garantieaanspraken die Iedereenmac.nl jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. Afnemer kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt.
 2. De garantie op renewd/ refurbished producten bedragen 90 dagen.
 3. Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via Iedereenmac.nl. De garantie via Iedereenmac.nl wordt tenzij anders

overeengekomen voor 90 dagen zonder afhandelingskosten afgehandeld.

 1. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.
 2. Op verbruiksproducten zoals opladers, accu’s en hoesjes geeft Iedereenmac.nl geen garantie.
 3. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Iedereenmac.nl in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Iedereenmac.nl
 4. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, val- en stootschade, of van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van Iedereenmac.nl -wijziging en of onderdelen vervangt in de producten of laat aanbrengen door derden.

Door het toepassen van markeringspunten, zegels en kenmerken kan Iedereenmac.nl controleren of koper of derden het product zonder toestemming van Iedereenmac.nl heeft geopend. Deze markeringspunten worden aangebracht op onderdelen van producten die niet geopend dienen te worden in verband met de 90 dagen garantie. Na 90 dagen vanaf aankoop mogen de markeringspunten verwijderd worden. De garantie vervalt direct zodra Iedereenmac.nl constateert dat de markeringspunten zodanig zijn beschadigd en/of verbroken met als oorzaak dat koper of derden het product heeft geopend.

 1. Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij Iedereenmac.nl.
 2. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Iedereenmac.nl in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.
 3. Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij Iedereenmac.nl en deze niet binnen 90dagen na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van Iedereenmac.nl.

 

 1. ONTBINDING
 2. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Iedereenmac.nl, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Iedereenmac.nl te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 3. Iedereenmac.nl is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 4. Annulering van een order kan alleen na schriftelijke bevestiging van Iedereenmac.nl. In geval van annulering van de opdracht, heeft Iedereenmac.nl het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van Iedereenmac.nl op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
 5. Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 6. Na ontvangst van goederen heeft de afnemer 14 dagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze 14 dagen mag de afnemer zonder opgegeven reden het product retourneren mits voldaan aan de punten welke gesommeerd zijn bij punt 12: Retour.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID
 2. Iedereenmac.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.
 3. Iedereenmac.nl is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;
 4. er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.
 5. er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van Iedereenmac.nl wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of

laat aanbrengen door derden.

 1. er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.
 2. er sprake is van overmacht.
 3. er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.
 4. er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers.
 6. De aansprakelijkheid van Iedereenmac.nl uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst eventueel exclusief BTW.
 7. Mocht Iedereenmac.nl ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal Iedereenmac.nl slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van Iedereenmac.nl dekt.
 8. Mocht de verzekering niet dekken, dan is Iedereenmac.nl geheel niet aansprakelijk.
 9. De afnemer zal Iedereenmac.nl vrijwaren voor alle aansprakelijkheid

vanuit derden jegens Iedereenmac.nl.

 

 1. OVERMACHT
 2. Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.
 3. Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 30 dagen sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Er is sprake van overmacht als Iedereenmac.nl zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van Iedereenmac.nl.
 5. Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor Iedereenmac.nl als;
 6. leveranciers van Iedereenmac.nl overeenkomsten met Iedereenmac.nl niet nakomen.
 7. leveranciers van Iedereenmac.nl niet tijdig leveren.
 8. vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor Iedereenmac.nl gemaakte overeenkomsten niet kan nakomen.
 9. Bij overmacht volgens 16.4a en 16.4b zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en Iedereenmac.nl het niet eens kunnen worden, is Iedereenmac.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 2. Alle producten blijven eigendom van Iedereenmac.nl, totdat afnemer en Iedereenmac.nl volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan Iedereenmac.nl en dat Iedereenmac.nl alle

producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.

 1. Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.
 2. Iedereenmac.nl behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan Iedereenmac.nl.
 3. De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 4. Producten of diensten, die voor garantie of reparatie moeten worden vervangen, worden eigendom van Iedereenmac.nl

 

18.SOFTWARE

 1. Indien een leverancier van Iedereenmac.nl het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomsten zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze

 

algemene voorwaarden.

 1. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van software onder de OEM-licentie is voor de afnemer. Iedereenmac.nl is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van deze software.
 2. Iedereenmac.nl is niet aansprakelijk voor in software voorkomende gebreken.
 3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 4. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Iedereenmac.nl of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 5. Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich

dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden.

 1. De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan Iedereenmac.nl te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Iedereenmac.nl van €500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.
 2. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.

5 Iedereenmac.nl verklaart naar eer en geweten te handelen dat haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Iedereenmac.nl het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 1. Iedereenmac.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.
 2. Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Iedereenmac.nl van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal Iedereenmac.nl vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT
 2. Overeenkomsten tussen Iedereenmac.nl en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.
 3. Iedereenmac.nl bepaald de plaats waar een geschil tussen Iedereenmac.nl en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter met uitzondering van geschillen, die vallen onder het kantonrecht